Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

aooa_0
aooa_building_sketch_0
kythnos_610
previous arrow
next arrow

«Ηροδότου Αλικαρνησσέος ιστορίης απόδεξις ήδε, ως μήτε τα γενόμενα εξ ανθρώπων τω χρόνω εξίτηλα γένηται, μήτε έργα μεγάλα τε και θωμαστά, τα μεν Έλλησι, τα δε βαρβάροισι αποδεχθέντα, ακλέα γένηται, τα τε άλλα και δι’ ήν αιτίην επολέμησαν αλλήλοισι»

(Εις την κατωτέρω ιστορικήν έρευναν προέβη ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς δια να μην εξαλειφθούν με την πάροδο του χρόνου όσα έκαμαν οι άνθρωποι και διά να μην περιπέσουν εις λήθην μεγάλα και θαυμαστά κατορθώματα, τα οποία επετέλεσαν τόσον Έλληνες όσον και βάρβαροι, εκτός δε τούτων και διά ποίαν αιτίαν επολέμησαν ούτοι μεταξύ των)

Ηροδότου Ιστορίαι, Κλειώ (Βιβλίο Α’)