Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Αναγνώριση Υποκαταστάτων

Εφόσον ο δικαιούχος (μέλος) του ΑΟΟΑ πεθάνει πριν την εξυπηρέτησή του ή την εξόφληση της αξίας της κατοικίας, το προς απόκτηση δικαίωμα περιέρχεται, σύμφωνα με τον ΑΝ 1563/1950 (άρθρο 9 παρ 5α), στα τέκνα, τη χήρα ή χήρο, τους επιζώντες γονείς και τις κατά το χρόνο του θανάτου άγαμες αδελφές του δικαιούχου ή σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τα τέκνα του (δικαιούχου) στον ή στη σύζυγο αυτού (τέκνο) και στα τέκνα αυτού κατά την τάξη, σειρά και ποσοστό που καλούνται αυτοί στην εξ’ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του θανόντος δικαιούχου.
 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  • Αίτηση δικαιούχων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών στο οποίο να αναφέρεται η φράση: «Εκτός των ανωτέρω, ο αποβιώσας δεν άφησε άλλους πιο κοντινούς συγγενείς ούτε άλλα παιδιά νόμιμα ή θετά ή εξώγαμα ή νομιμοποιημένα ή υιοθετημένα, ούτε παιδιά πεθαμένων παιδιών, ούτε άλλους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς»
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για την αναγνώριση χήρας δικαιούχου).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι η χήρα δεν ήλθε σε νέο γάμο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Βεβαίωση της ΔΟΥ/ΑΟΟΑ μη οφειλής στον Οργανισμό του αρχικού δικαιούχου.
  • Πρόσφατο αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο με μέριμνα του ΑΟΟΑ.
 2. Τακτοποίηση Οικονομικών Θεμάτων
  • Οι νόμιμοι κληρονόμοι να διέρχονται από το τμήμα Μη Εξυπηρετηθέντων ή από το τμήμα Εξυπηρετηθέντων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκουν (μη εξυπηρετηθέντες, εξυπηρετηθέντες) για τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων – υποχρεώσεών τους, γνωρίζοντας με ποιο τρόπο θα συνεχίζουν να καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό που αναλογεί σε κάθε περίπτωση μέσω του μισθοδοτικού τους φορέα (ΓΛΚ) ή στο ταμείο του ΑΟΟΑ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το τμήμα Μη Εξυπηρετηθέντων Τηλ.: 210-6577549 (Εσωτ. 549) ή με το Τμήμα Εξυπηρετηθέντων Τηλ: 210-6577441 (Εσωτ. 441).
 3. Παρατήρηση
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα με πρόσφατη ημερομηνία ή ακριβή φωτοαντίγραφα θεωρημένα από δημόσια αρχή, Αστυνομία ή ΚΕΠ.