Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Εκτέλεση Μηνιαίου ΠΥ

“Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του AOOA.”

“ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2022”
1. Π_Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΨΥΟΟΟΡΗΕ-Β71
2. Π_Υ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – Ψ62ΡΟΡΗΕ-7ΕΚ
3. Π_Υ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – ΨΕ08ΟΡΗΕ-ΑΙΔ
4. Π_Υ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 – ΨΙΟΞΟΡΗΕ-25Ξ
5. Π_Υ ΜΑΙΟΥ 2022 – 6ΘΗΠΟΡΗΕ-5ΥΞ
6. Π_Υ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – Ω3Ζ7ΟΡΗΕ-ΖΥΓ
7. Π_Υ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – 9ΔΨΥΟΡΗΕ-Τ3Χ
8. Π_Υ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – 9Τ5ΩΟΡΗΕ-ΗΦΟ
9. 9. Π_Υ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – 64ΔΛΟΡΗΕ-ΟΘ5