Τρόπος Κατανομής Στεγαστικών Εξυπηρετήσεων κατά Κλάδο

Η εξυπηρέτηση των μελών τα οποία είναι κατανεμημένα στις δύο κατηγορίες (Α΄ - Β΄)και μέχρι το 1990 σε 3 ανεξάρτητες κατά Κλάδο (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) επετηρίδες,γίνεται με βάση την Αρχή της χρονικής προτεραιότητας εγγραφής στον ΑΟΟΑ (Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αρίθμ. 198/02).

Σε εφαρμογή της παραπάνω αρχής, η εξυπηρέτηση των μελών γίνεται με ανεξάρτητες μεν καταστάσεις για κάθε Κλάδο (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), αυτοτελείς όμως για κάθε ημερολογιακό έτος, με βάση τις οποίες και καθορίζεται η ποσόστωση των δικαιούχων εξυπηρετήσεως από κάθε κλάδο.

Έτσι η εξυπηρέτηση των δικαιούχων κάθε έτους, γίνεται μετά την εξάντληση των καταστάσεων όλων των δικαιούχων και των 3 Κλάδων του προηγούμενου έτους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Οι ανήκοντες στη Α΄ κατηγορία εξυπηρετούνται σε κάθε εξαγγελλόμενο πρόγραμμα με ποσοστό 80%, (εκ του οποίου οι μεν κανονικώς (αρχικώς) εγγεγραμμένοι σε ποσοστό 60%, οι δε επαναγγραφέντες σε ποσοστό 20%). Σε κάθε πρόγραμμα οι ανήκοντες στην Β΄ Κατηγορία εξυπηρετούνται σε ποσοστό 20% . Προσφάτως ψηφίσθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 18 του Ν.3648/08) με την οποία τα μέλη της Β' κατηγορίας δικαιούνται τα επιπλέον οικόπεδα - δάνεια - διαμερίσματα που θα μένουν αδιάθετα από τις δηλώσεις συμμετοχής των μελών της Α' κατηγορίας. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση των μελών του ΑΟΟΑ γίνεται σύμφωνα με τη θέση τους στην ισχύουσα επετηρίδα.

Παράδειγμα:

1.        Αποφασίστηκε η χορήγηση εκατό (100) δανείων προς μέλη του Οργανισμού, μέσω σχετικού στεγαστικού προγράμματος.


2.         Η κατανομή είναι η παρακάτω:

            α.         Α΄ Κατηγορία Αρχικά Εγγεγραμμένοι:       60 δάνεια

            β.         Α΄ Κατηγορία Επαναγραφέντες:                20 δάνεια

            γ.         Β΄ Κατηγορία:                                              20 δάνεια


3.       Ο συνολικός αριθμός των μελών που δήλωσαν συμμετοχή κατά κατηγορία, έχει όπως παρακάτω:

            α.         Α΄ Κατηγορία Αρχικά Εγγραφέντες:           52 αιτήσεις

            β.         Α΄ Κατηγορία Επανεγγραφέντες:               2 αιτήσεις

            γ.         Β΄ Κατηγορία:                                              422 αιτήσεις

            δ.         Ενιαία Κατηγορία:                                       71 αιτήσεις

 
4.         Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

           α.   Δάνεια Μελών Α΄ Κατηγορίας (Αρχικώς Εγγεγραμμένων και Επανεγραφέντων : (60+20=80)    

      β.  Οι επανεγραφέντες δικαιούνται βάση της εγκυκλίου 20 δάνεια. Συμμετοχή δήλωσαν 2. Επομένως τα 18 υπολειπόμενα δάνεια θα χορηγηθούν στα μέλη της Α΄ Κατηγορίας.        

                        (1)       Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αιτήσεις της  Α΄ Κατηγορίας κατά έτος εγγραφής και κλάδο στο 37ο Στεγαστικό Πρόγραμμα:

 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

1964

-

-

-

0

1965

-

-

-

0

1966

1

-

1

2

1967

-

-

-

0

1968

3

-

4

7

1969

5

1

1

7

1970

3

-

3

6

1971

3

-

4

7

1972

2

-

2

4

1973

10

3

6

19

ΣΥΝΟΛΟ

27

4

21

52

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ

1971

1

 

 

1

1972

1

 

 

1

 

                      (2)        Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα 80 δάνεια (60 της Α΄ Κατηγορίας αρχικός εγγεγραμμένων και 20 των επανεγραφέντων) θα δοθούν στην Α΄ Κατηγορία και μπορούν να καλύψουν αιτήσεις εγγεγραμμένων όλων των Κλάδων (54 δάνεια). Τα υπόλοιπα (26 δάνεια) θα μεταφερθούν στην Β΄κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ. 89/73 περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της  περί ΑΟΟΑ νομοθεσίας, το άρθρο 22  παρ. β της εγκυκλίου και σύμφωνα με το (ε) σχετικό την Υπουργική απόφαση.

5.         Δάνεια Μελών Β΄ Κατηγορίας: 46 (20 αρχική κατανομή και 26 που μεταφέρθηκαν από την Α΄ κατηγορία).

                      
                         α.         Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αιτήσεις της  Β΄ Κατηγορίας κατά έτος εγγραφής και κλάδο στο 37ο Στεγαστικό Πρόγραμμα:

 

ΕΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1973

30

4

8

-

42

1974

7

1

9

-

17

1975

3

1

9

-

13

1976

10

2

9

-

21

1977

6

2

7

-

15

1978

13

7

13

-

33

1979

32

9

28

-

69

1980

26

4

18

-

48

1981

12

2

13

-

27

1982

13

3

9

-

25

1983

8

5

12

-

25

1984

15

-

8

-

23

1985

8

2

9

-

19

1986

9

1

4

-

14

1987

3

-

-

-

3

1988

7

1

1

-

9

1989

5

3

2

-

10

1990

9

-

-

-

9

1991

 

 

 

8

8

1992

 

 

 

14

14

1993

 

 

 

10

10

1994

 

 

 

8

8

1995

 

 

 

5

5

1996

 

 

 

6

6

1997

 

 

 

4

4

1998

 

 

 

2

3

1999

 

 

 

8

8

2000

 

 

 

4

5

ΣΥΝΟΛΟ

216

47

159

71

493

 

                     β.      Στην Β΄ κατηγορία διανέμονται 46 δάνεια και μπορούν να  καλύψουν αιτήσεις των εγγεγραμμένων όλων των κλάδων  μέχρι και το έτος 1973, δηλαδή 42 δάνεια. Τα υπολειπόμενα 4 θα χορηγηθούν αναλογικά στους δικαιούχους  εγγραφέντες το 1974 σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 89/73 περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της  περί ΑΟΟΑ νομοθεσίας και το άρθρο 22  παρ. β της εγκυκλίου,  και του παρακάτω τύπου:

 

                        (1)       Τα εγγεγραμμένα μέλη το 1974 κατά Κλάδο έχουν όπως παρακάτω:

                                    α.         Στρατός Ξηράς:                     170 μέλη

                                    β.         Πολεμικό Ναυτικό:               27 μέλη

                                    γ.         Πολεμική Αεροπορία:          100 μέλη

                                                Σύνολο έτους 1974:           297 μέλη

 

                        (2)       Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εφαρμόζοντας κατά  κατηγορία  τον πιο πάνω τύπο, τα αναλογούντα δάνεια κάθε Κλάδου για τα μέλη του 1974, έχουν ως εξής:

Διανομή 4 δανείων για τους δηλώσαντες του 1974

 

                        Β.Σ.Ξ              4 Χ  170 / 297 =   2,2895    (2 δάνεια)

                        Β.Π.Ν             4 Χ  27   / 297 =   0,3636    (1 δάνειο)

                        Β.Π.Α             4 Χ  100 / 297 =   1,3468    (1 δάνειο)

 

                        (3)    Συνεπώς  κάθε κλάδος της Β΄ κατηγορίας θα λάβει:

 

                              (1)    Στρατός Ξηράς:                  2 δάνεια

                              (2)    Πολεμικό Ναυτικό:            1 δάνειο

                              (3)    Πολεμική Αεροπορία:        1 δάνειο

                                      Σύνολο:                              4 δάνεια 

 

Τελική Διανομή των 100 Δανείων, ανά Κατηγορία, Κλάδο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΞ

ΠΝ

ΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄ Κατηγορία

29

4

21

54

Β΄ Κατηγορία

32

5

9

46

ΣΥΝΟΛΟ

61

9

30

100