Πώς καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου στο δάνειο που χορηγεί ο Οργανισμός;

Το επιτόκιο καθορίζεται από το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας όπως αυτό καθορίζεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπολογισμένο στο ήμισυ αυτού και στρογγυλοποιημένο στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Π.χ την 31/12/2007 τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου έκλεισαν με ποσοστό επιτοκίου 4,40%, το ήμισυ αυτού ανέρχεται στο 2,20%. Άρα το επιτόκιο που καθορίστηκε από τον Οργανισμό ήταν 2%. Σήμερα και μέχρι 31/12/2015, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1%, σύμφωνα με ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας