Πότε χάνω οριστικά το δικαίωμα του μέλους στον ΑΟΟΑ;

Το δικαίωμα στον ΑΟΟΑ χάνεται οριστικά και δεν ανακτάται σε καμία περίπτωση:

  • Με έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι παραιτείται του δικαιώματος του.
  • Σε περίπτωση στερήσεως του βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ.1400/1973.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έξι τουλάχιστον τμηματικών εισφορών ή τοκοχρεολυτικών δόσεων, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΑΟΟΑ. Οι συνέπειες του άρθρ. 10 του Α.Ν. 1563/50 επέρχονται και λόγω των ήδη καθυστερημένων πλέον των έξι μηνών τμηματικών εισφορών ή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, εφόσον αυτές δεν ήθελαν εξοφληθεί μέσα σε προθεσμία που θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.
  • Σε περίπτωση οποιασδήποτε ψευδούς δηλώσεως του δικαιούχου από εκείνες που απαιτούνται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΟΟΑ και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.
  • Σε περίπτωση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία του δικαιούχου προ της συμπλήρωσης του προς συνταξιοδότηση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας.
  • Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου άνευ τέκνων, χήρας, γονέων ή κατά τον χρόνο του θανάτου του αγάμων αδελφών.
  • Σε περίπτωση που η χήρα του αποβιώσαντος δικαιούχου Αξκου έλθει εκ νέου σε γάμο.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας