Δημοσιεύσεις

Φεβρουάριος 24, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.52 με ΑΓΜ:9  επί της οδού Πίνδου 116-118, στον Παπάγο Αττικής, συνολικής επιφάνειας  82,62 m2...

Φεβρουάριος 11, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.31 με ΑΓΜ: 1 επί της οδού Ιοφώντος 1, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 141,89 m2 .

Ιανουάριος 19, 2021

Ο Α.Ο.Ο.Α, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης. To email του ΑΟΟΑ για την αποστολή δικαιολογητικών είναι το aooa@otenet.gr.

Νοέμβριος 26, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α.στο πλαίσιο της διενέργειας του δια-γωνισμού του θέματος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Π/Υ 20.000 € πλέ-ον ΦΠΑ, παρατείνει σε εφαρμογή (α) και (β)σχετικών (μέτρα για την αντιμετώ-πιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) , την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι μέχρι την Παρασκευή 04 Δεκ 20.