Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 24, 2016

Απαντητική Επιστολή του ΑΟΟΑ από 21 ΝΟΕ 2016 στο δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών.

<< Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο>>

Αύγουστος 11, 2016

Με την σχετικη εγκρίθηκε, από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του ΓΕΣ, η Διακήρυξη και ο τρόπος Δημοπράτησης του έργου του θέματος με επικαιροποιημένη  πίστωση  προϋπολογισμού 1.664.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24% , για την εκτέλεση του  Έργου «Κατασκευή Έργων Υποδομής του οικισμού ΑΟΟΑ στην περιοχή Ν. Χηλής Δήμου Αλεξανδρούπολης».

<< Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο>>

Απρίλιος 01, 2016

Με την παρούσα ανακοινώνουμε προς τα μέλη του Οργανισμού ότι καταβλήθηκε προς τον Α.Ο.Ο.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό του 1.122.451,52 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε αποζημίωση του Οργανισμού από απαλλοτρίωση εδαφικών του εκτάσεων, για τη διάνοιξη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Φεβρουάριος 25, 2016

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 4ης Απριλίου 2013 μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία ήταν εν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, το επιτόκιο χορήγησης δανείων από τον Οργανισμό είχε μειωθεί στο μισό του προβλεπομένου, το οποίο «αναπροσαρμόζεται την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και είναι ίσο με το μισό του ισχύοντος επιτοκίου για τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιημένο στην αμέσως προηγούμενη...