Διαγωνισμοί

Φεβρουάριος 11, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.31 με ΑΓΜ: 1 επί της οδού Ιοφώντος 1, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 141,89 m2 .

Νοέμβριος 26, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α.στο πλαίσιο της διενέργειας του δια-γωνισμού του θέματος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Π/Υ 20.000 € πλέ-ον ΦΠΑ, παρατείνει σε εφαρμογή (α) και (β)σχετικών (μέτρα για την αντιμετώ-πιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) , την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι μέχρι την Παρασκευή 04 Δεκ 20.

Νοέμβριος 13, 2020

Σας γνωρίζουμε, ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει, με  τη διαδικασία  του  άρθρου 177 του  Ν.  4412/16, με  βάση  την οικονομικότερη  προσφορά  σε  σχέση  βέλτιστης  ποιότητας-τιμήςκαι  υπό  τις    γενικότερες προϋποθέσεις του νόμου αυτού καθώς και τους ειδικότερους όρους της παρούσας Διακήρυξης, την “Παροχή    Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών για τη διερεύνηση και προώθηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών στα πλαίσια Υλοποίησης των διατάξεων του Ν 4280/2014 για την οικιστική αξιοποίηση της Ζώνης    Αστικού   Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) Πικερμίου”.  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 24.800,0 €...

Νοέμβριος 04, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την εκτέλεση «υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα και εκτίμηση εμπορικής αξίας δυο διαμερισμάτων σε επταώροφη οικοδομή στο Ο.Τ 834 στην Λάρισα στην οδό Ιουστινιανού 49». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 992 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.