ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

2020, Μάρτιος 6 - 1:03μμ

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών/ΝΠΔΔ (ΑΟΟΑ) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.