ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΟΟΑ

2018, Ιανουάριος 30 - 12:46μμ

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για ΝΠΔΔ και ετήσιας Λογιστικής Υποστήριξης του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών».

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο»