Πρόσκληση για την κατάρτηση μελών ΚΗΣΚ έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

2020, Ιανουάριος 11 - 9:17πμ

1. Ο Α.Ο.Ο.Α, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00 €) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466-ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017,

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.