Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσιών που Αφορούν σε Ακίνητα και Εκτίμηση Εμπορικής Αξίας Δυο Διαμε- ρισμάτων σε Επταώροφη Οικοδομή στο Ο.Τ 834 στην Λάρισα στην Οδό Ιουστινιανού 49

2020, Νοέμβριος 4 - 3:00μμ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την εκτέλεση «υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα και εκτίμηση εμπορικής αξίας δυο διαμερισμάτων σε επταώροφη οικοδομή στο Ο.Τ 834 στην Λάρισα στην οδό Ιουστινιανού 49». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 992 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.