Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας

O Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με τον ΑΝ 1563/50, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.2113/52 και συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε μεταγενέστερα κυρίως με το ΝΔ 2906/54, ΒΔ 17/5 έως 7/6 του 1955 και ΝΔ 89/73.

Η ανώτερη εποπτεία του ΑΟΟΑ ανήκει στον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας.

Εκτός του ιδρυτικού του νόμου και των συμπληρώσεών του, διέπεται για τις δραστηριότητες του, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ΝΠΔΔ σε θέματα δημόσιου λογιστικού, πολιτικού προσωπικού (Ν. 3528/2007) καθώς και στα θέματα μελετών – κατασκευών – πολεοδομικής νομοθεσίας – προμηθειών από τους Ν. 716/77, Ν1337/83, Ν. 1418/84, ΠΔ 609/85, ΠΔ 93/87, Ν. 2508/97, Ν. 2745/99, Ν3212/03, N.3316/2005.