Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Παραίτηση – Προσαύξηση Δικαιώματος Υποκαταστάτων

Εφόσον οι υποκατάστατοι του αρχικού δικαιούχου (μέλος) του ΑΟΟΑ αναγνωριστούν από το Δ.Σ του Α.Ο.Ο.Α ως δικαιούχοι, έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν υπέρ άλλου συνυποκαταστάτου, καθώς και να αποδεχτούν ή παραιτηθούν του δικαιώματος θανόντος συνυποκατάστατού τους. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτηση Δικαιούχου-ων παραίτησης ή προσαύξησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 αυτών που παραιτούνται, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα τους στον ΑΟΟΑ υπέρ των άλλων συνυποκαταστάτων. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 αυτών που αποδέχονται το μερίδιο των παραιτηθέντων, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής με τις οποίες θα βεβαιώνουν ότι αποδέχονται τις παραιτήσεις των άλλων συνυποκαταστάτων από το δικαίωμα τους στον ΑΟΟΑ και αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, στο μερίδιο που τους αναλογεί, έναντι στον οργανισμό. Βεβαίωση της ΔΟΥ/ΑΟΟΑ για μη οφειλή στον Οργανισμό, για τον κάθε υποκατάστατο. Ληξιαρχική πράξη θανάτου στη περίπτωση προσαύξησης – παραίτησης μεριδίων λόγω θανάτου συνυποκατάστατου μέλους. Παρατήρηση Οι Αιτήσεις και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από δημόσια αρχή, αστυνομία ή Κ.Ε.Π, για το γνήσιο της υπογραφής.